ArsLege

 • Art. 15. policja - Uprawn...

Ustawa o Policji

Dz.u.2024.0.145 t.j. - ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji, art. 15. policja, uprawnienia policjantów w trakcie wykonywania czynności służbowych.

1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14 czynności Policji , mają prawo: 1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 2a) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które: a) dokonały ucieczki z aresztu śledczego, zakładu karnego, ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców, b) dokonały ucieczki w trakcie konwojowania lub zatrudnienia, c) na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i nie powróciły do niego w wyznaczonym terminie, korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie aresztu śledczego lub zakładu karnego lub z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności; 3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 3a) pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków: a) w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2022 r. poz. 1689), b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe, c) za ich zgodą – w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, d) w celu identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw – na zasadach określonych w niniejszej ustawie; 3b) pobierania odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości; 4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 4a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń przejściowych; 5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego: a) w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub b) w celu znalezienia: – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub – przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, lub mogących stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 1 zadania Policji ust. 2 pkt 1, 2, 3a, 4, 4a, 6 i 7, oraz przepisów innych ustaw określających zadania Policji lub – przedmiotów podlegających przepadkowi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia posiadania przez osobę broni lub takich przedmiotów lub uzasadnionego przypuszczenia ich użycia do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary – na zasadach i w sposób określony w art. 15d kontrola osobista i art. 15e przeglądanie zawartości bagaży lub sprawdzanie ładunków ; 5a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy – także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom; 5b) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu lub dźwięku w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne, podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek organizacyjnych Policji przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działań, a także w policyjnych środkach transportu; 6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa; 7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa; 8) (uchylony) 9) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie lub w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego lub: a) zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym - osób w związku z ich dostępem na teren obiektów lub obszarów ochranianych przez Policję lub w związku z zabezpieczeniem przez Policję imprez masowych lub zgromadzeń, bagaży lub przedmiotów posiadanych przez te osoby, a także środków transportu lądowego, powietrznego lub wodnego lub pojazdów, którymi się poruszają w związku z dostępem do tych obiektów lub obszarów, b) znalezienia i odebrania przedmiotów, których użycie ze względu na ich właściwości może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa przeprowadzonych czynności osób: – doprowadzanych przez Policję na polecenie lub zarządzenie uprawnionego organu lub w związku z realizacją czynności określonych przepisami prawa lub osób w stanie nietrzeźwości doprowadzanych przez Policję w celu wytrzeźwienia do siedziby jednostki organizacyjnej Policji lub innego miejsca określonego przepisami prawa lub wskazanego przez uprawniony organ, na polecenie lub zarządzenie którego dokonuje się doprowadzenia, w tym osób doprowadzanych umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Policji w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, – zatrzymywanych w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2–3, osób zatrzymanych, przyjmowanych do jednostek organizacyjnych Policji do pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych lub policyjnych izb dziecka lub umieszczanych w tych pomieszczeniach, – pozbawionych wolności, w tym przebywających w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka lub innych ośrodkach dla nieletnich, a także osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych przekazywanych na podstawie umów międzynarodowych, podczas wykonywania w stosunku do tych osób przez Policję, na polecenie sądu lub prokuratora, czynności polegających na przemieszczaniu tych osób w związku z wykonywaniem czynności procesowych lub innych czynności określonych przez sąd lub prokuratora; 10) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonywania czynności określonych w pkt 1–5 lub 9 lub wykonywania innych czynności służbowych podejmowanych w zakresie i w celu realizacji ustawowych zadań Policji lub w granicach niezbędnych do ochrony przed zatarciem śladów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnej realizacji zadań Policji albo uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa lub wykroczenia. 2. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 3 przysługują uprawnienia przewidziane dla osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego. 3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne. 4. Osoba zatrzymana, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być okazywana, fotografowana lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób. 5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać – w razie uzasadnionej potrzeby – badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 6. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte. 7. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4a, 5a–7 i 10, przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora. 7a. Osoba zatrzymana może zostać umieszczona w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Policji lub pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przeznaczonym dla osób zatrzymanych. 7b. Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoje przejściowe oraz tymczasowe pomieszczenia przejściowe mogą tworzyć i znosić komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji. 7c. Użyte w ust. 1 pkt 5b określenie interwencja oznacza włączenie się policjanta lub policjantów w tok zdarzenia mogącego naruszać normy prawne i podjęcie działań zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego porządku prawnego. 8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, pkt 3a lit. b–d, pkt 3b, 5a–7, 9 i 10, wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach oraz w odniesieniu do ust. 1 pkt 5b również sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku, mając na względzie zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez Policję, poszanowanie praw osób, wobec których działania te są podejmowane oraz konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu i dźwięku przed utratą, zniekształceniem, a także zapewnienie ochrony praw osób, których wizerunek został utrwalony. 8a. (uchylony) 8b. (uchylony) 9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w ust. 5, uwzględniając przypadki uzasadniające potrzebę niezwłocznego udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej lub potrzebę poddania jej niezbędnym badaniom lekarskim, czas i organizację tych badań oraz sposób ich dokumentowania. 10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zakres prowadzonej dokumentacji oraz wzory dokumentów wchodzących w jej skład, 2) warunki, jakim powinny odpowiadać pokoje przejściowe w jednostkach organizacyjnych Policji, w których można umieścić osoby zatrzymane lub doprowadzone na czas wykonania czynności służbowych, oczekiwania na przewóz do pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia albo do policyjnej izby dziecka lub doprowadzenie do jednostki penitencjarnej, 3) warunki, jakim powinny odpowiadać tymczasowe pomieszczenia przejściowe, które mogą być tworzone poza jednostkami organizacyjnymi Policji, w których można umieścić osoby zatrzymane lub doprowadzone w związku z naruszeniem porządku prawnego, na czas niezbędny do podjęcia decyzji co do dalszego zakresu i charakteru realizowanych wobec tych osób czynności służbowych, 4) warunki, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka, 5) regulamin pobytu osób w pomieszczeniach, pokojach i izbach, o których mowa w ust. 1 pkt 4a, uwzględniając ich lokalizację, wyposażenie, warunki techniczne pomieszczeń i niezbędne części składowe, 6) sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu z pomieszczeń, pokoi i izb, o których mowa w ust. 1 pkt 4a, oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom oraz warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem – kierując się potrzebą zapewnienia skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz potrzebą zapewnienia poszanowania praw osób, wobec których działania te są podejmowane. 11. Zgromadzone zapisy obrazu z pomieszczeń, izb i pokoi, o których mowa w ust. 1 pkt 4a, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących być wykorzystanymi w postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Policja przechowuje przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia zarejestrowania, a następnie je niszczy.

Promuj swoją kancelarię!

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Anna Babiak

logo

Artykuł 15 ustawy o Policji, czyli uprawnienia do legitymowania i zatrzymania przez policjanta. O czym jeszcze ten zapis?

Gabriel Kowalczyk

Działania administracyjno-porządkowe wymagają od funkcjonariuszy wylegitymowania obywateli. Artykuł 15 Ustawy o Policji zawiera mnóstwo szczegółów dotyczących przyczyn, procedury i osób, które takiej czynności mogą podlegać. Sprawdź je poniżej!

Moment zatrzymania przez policję nie należy do najprzyjemniejszych (warto też wiedzieć, jakie tablice rejestracyjne mają policyjne auta: https://motoklub.pl/tablice/policja ). Nawet mimo czystego sumienia pojawia się często pewien stopień niepokoju. Aby uniknąć nadmiernego stresu, warto poznać artykuł 15 Ustawy o Policji i wiedzieć, na co funkcjonariusz może sobie pozwolić.

Jak brzmi art 15 ustawy o Policji?

Najważniejsze pozycje artykułu 15 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku są następujące:”1. Policjanci, wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo:1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa,7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa”.

Jeśli interesują Cię filmy, w których występuje motyw policji przeczytaj artykuł: https://filmi.pl/filmy-akcji

Inne podstawy prawne do legitymowania obywateli przez organy policyjne

Powyższe zapisy punktu 1 Ustawy o policji nie są jedynymi, które uprawniają do wykonania zatrzymania. Kolejną jest art. 40 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W myśl zawartych w nim pozycji policjant ma prawo poznać tożsamość osoby nietrzeźwej lub pozostającej pod znacznym wpływem alkoholu i substancji odurzających. Inną podstawą prawną jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym art. 129 poz 2. Według niej czynności służbowe wobec kierującego pojazdem mechanicznym mogą wymagać dokonania zatrzymania i wylegitymowania.

Rozporządzenie prawne a podstawa faktyczna zatrzymania

Policji przysługuje nie tylko prawo ustawowe do zatrzymywania i poznania danych osobowych obywatela. Czasem w grę wchodzą tzw. podstawy faktyczne. O co dokładnie chodzi? To wszelkie czynności, których podjęcie jest wymagane np. w celu zrealizowania innych poleceń służbowych. Może chodzić o poszukiwanie osoby podejrzanej, o co wnioskuje prokurator. Innym przykładem pokazującym, czym jest podstawa faktyczna, to poszukiwanie świadków zdarzenia np. wypadku drogowego. W takiej sytuacji funkcjonariusz również ma prawo i obowiązek wylegitymować obywatela.

Inne zachowania podejmowane na podstawie ustawy o policji art 15 § 1

Czasem zdarza się, że policjanci są zmuszeni do poznania danych osobowych konkretnego obywatel. Najczęściej pojedyncza osoba lub grupa osób daje do tego podstawę przez:

 • nerwowe i niepewne zachowanie na widok służb mundurowych;
 • chowanie się lub ucieczkę przy spotkaniu z policją;
 • dawanie oznak zagubienia w danym miejscu;
 • przebywanie w pobliżu przestrzeni chronionych lub obiektów wyłączonych z użyteczności publicznej;
 • fotografowanie obiektów militarnych i strategicznych dla obronności Państwa;
 • przebywanie w miejscach ustronnych o bardzo późnych porach nocy.

Jak wygląda zatrzymanie przez funkcjonariusza?

Według rozporządzenia, czyli art 15 Ustawy o policji każdy funkcjonariusz powinien trzymać się ściśle procedury poznania tożsamości osoby legitymowanej. § 1 pkt 1 wskazuje, że taka czynność należy do podstawowych obowiązków policjanta. Podczas jej wykonywania powinien on:

 • przedstawić swoje imię i nazwisko oraz stopień służbowy w tempie umożliwiającym zrozumienie oraz zanotowanie danych;
 • przekazać podstawę faktyczną do podjęcia działań służbowych, a jeśli obywatel żąda, również prawną;
 • powiedzieć o obowiązku okazania dokumentu tożsamości;
 • zweryfikować dane osobowe w poufnej bazie danych bez ujawniania szczegółów obywatelowi;
 • zapytać legitymowaną osobę o ustosunkowanie się do przedstawionej mu wcześniej podstawy faktycznej lub prawnej;
 • podziękować za współpracę i wręczyć z powrotem dokumenty potwierdzające tożsamość.

Zatrzymanie a dalszy etap postępowania karnego

Może się zdarzyć, że obywatel okaże się osobą podejrzaną, poszukiwanym lub winnym występkowi karanemu. Jak w tym momencie powinien zachować się policjant? Przede wszystkim dokonać zatrzymania i wyjaśnienia podstawy prawnej i faktycznej, która uzasadnia przeprowadzenie działania służbowego. Co istotne, projekt ustawy wskazuje również na sposób zatrzymania oraz dalsze etapy postępowania. Funkcjonariusz powinien dokonać czynności w stopniu jak najmniej wpływającym na dobro zatrzymanej osoby. Poza tym może oddelegować zatrzymanego do jednostki organizacyjnej policji lub innego miejsca, np. siedziby Straży Granicznej. Za tryb postępowania administracyjnego i medycznego wobec zatrzymanego odpowiada uprawniony minister.

Sposoby weryfikowania tożsamości dostępne dla policji

W momencie braku pewności co do wiarygodności danych osobowych zatrzymanego lub niemożności ich uzyskania, policjant może przeprowadzić analizę fotograficzną twarzy, badanie odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków. Dzięki tym metodom uzyskanie faktycznych danych zgodnych z prawdą jest możliwe. Kwestia weryfikacji obywatela i jego zatrzymania może być poddawana zażaleniu do prokuratora, dlatego każdy funkcjonariusz winien być ostrożny i w pełni zaznajomiony z procedurami wymaganymi przepisami ustawy.

Co zrobić, by wylegitymowanie było jak najmniej stresujące?

To prawda, że każdy taka sytuacja może powodować nieco szybsze bicie serca i niekontrolowane reakcje stresowe. Dla własnego komfortu warto dokładnie stosować się do poleceń służb mundurowych, które dokonują legitymowania. Poza tym warto być na bieżąco z podstawami prawnymi, które uprawniają do wykonywania opisywanych czynności służbowych przez policję. Z drugiej strony funkcjonariusz jest zobowiązany do szanowania godności osobistej obywatela, nawet jeśli jest on podejrzany w sprawie. Dzięki temu proces wylegitymowania i zatrzymania przebiegnie sprawnie.

Artykuł 15 Ustawy o Policji – kilka słów końcowych

Czynności zatrzymania są obarczone ryzykiem wniesienia zażalenia. Dlatego jeśli nie czujesz pełnej spójności między przedstawionymi podstawami faktycznymi i prawnymi zatrzymania w stosunku do swojej osoby, możesz wystąpić z takim zażaleniem. Może ono dotyczyć sposobu prowadzenia oraz legalności czynności służbowych realizowanych przez funkcjonariuszy.

Zobacz także:

 • Artykuł 231 Kodeksu karnego – czego dokładnie dotyczy ustawa? Kim jest funkcjonariusz publiczny? Kodeks karny a nadużycie władzy
 • Artykuł 97 Kodeksu wykroczeń i jego interpretacja – jakie wykroczenia karane są mandatem lub grzywną z art. 97 kw?
 • Artykuł 54 Kodeksu wykroczeń – za co możesz dostać mandat, co warto wiedzieć o przepisach porządkowych?

Artykuł 207 Kodeksu karnego – znęcanie się i przemoc w rodzinie. Na czym polega to przestępstwo? Co mówi art. 207 Kodeksu karnego?

 • Artykuł 191 Kodeksu karnego, czyli zapis o zmuszaniu lokatora do opuszczenia mieszkania przez utrudnianie korzystania z lokalu
 • Artykuł 286 Kodeksu karnego – co grozi za przestępstwo oszustwa i wyłudzenia mienia?

Gabriel Kowalczyk

Podobne artykuły

artykuł 92 kodeksu pracy

Artykuł 92 Kodeksu pracy – czasowa niezdolność do pracy, jakie świadczenia ci przysługują?

Artykuł 135 Kodeksu Wykroczeń

Artykuł 135. Kodeksu wykroczeń – ile wynosi grzywna?

artykuł 43 ustawy o vat

Artykuł 43 ustawy o VAT – zwolnienie z podatku VAT na podstawie art 43. Kogo obejmuje zwolnienie z VAT i na jakiej podstawie?

artykuł 36 kodeksu pracy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę, czyli artykuł 36 Kodeksu pracy. Jak interpretować znaczenie tych praw?

Zostaw komentarz anuluj pisanie odpowiedzi.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz moje dane, adres e-mail i witrynę w przeglądarce aby wypełnić dane podczas pisania kolejnych komentarzy.

Więcej w Artykuły

artykul 190 kodeksu karnego

Czego dotyczy artykuł 190 Kodeksu karnego? Czy groźby według art. 190 k.k. są karalne? Czym jest przestępstwo przeciwko wolności człowieka?

artykuł 207 kodeksu karnego

Niedotrzymanie terminu umowy – co grozi deweloperowi?

artykuł 209 kodeksu karnego

Artykuł 209 Kodeksu karnego. Przestępstwo niealimentacji – czym grozi w świetle prawa karnego?

Redakcja poleca, jakie konsekwencje grożą za niechodzenie do szkoły w wieku 17 lat, kodeks karny skarbowy – zmiany i interpretacje przepisów w 2023 roku, prawo karne część szczególna – kompletny przewodnik, co grozi za nie przyjście do pracy: konsekwencje nieobecności pracownika, czy można iść do więzienia za włamanie na konto fb.

 • Poradniki i Informacje
 • Pozbawienie wolności

Ostatnio dodane

Co grozi za jazdę na zakazie sądowym: konsekwencje łamania zakazu, tajemnica bankowa art 104 kodeksu bankowego – ile lat więzienia grozi za jej złamanie, postanowienie sądu cywilnego: skutki prawne i sposoby zaskarżenia.

Menu szybkiego dostępu

 • Menu główne
 • Główna treść
 • Stopka strony

Wyszukiwarka

Kierunki zmian ustawowych uprawnień policji.

Zmiany w art. 15 ustawy o Policji

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 14 grudnia 2017 r. o sygn. akt K 17/14 orzekł niezgodność z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP między innymi art. 219 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim przewiduje przeszukanie osoby, nie określając granic tego przeszukania, art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim uprawnia policjantów do dokonania kontroli osobistej, nie określając granic tej kontroli, oraz art. 15 ust. 7 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem dokonywania kontroli osobistej.

Zgodnie ze standardami określonymi w art. 41 ust. 1 Konstytucji RP każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą, a pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Ponadto na podstawie art. 47 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Natomiast ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób, jednakże ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Dodać należy, że zgodnie ze standardami określonymi w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Natomiast w myśl art. 77 ust. 2 Konstytucji RP ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej do dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

W związku z tym ustawodawca dokonał w ustawie z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2399) zmiany przepisów kwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Zmiany te weszły w życie 25 grudnia 2018 r.

W szczególności zmianie uległ art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy. Określone zostały okoliczności, w jakich można dokonać kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego – mianowicie w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub w celu znalezienia broni, przedmiotów niebezpiecznych mogących stanowić dowód przestępstwa, których posiadanie jest zabronione, podlegających przepadkowi. Ustawodawca przy tym uregulował odrębnie zasady dotyczące kontroli osobistej (art. 15d) oraz kontroli bagażu (art. 15e). Ponadto ustawodawca uregulował sprawdzenie prewencyjne, a także usankcjonował prawnie wydawanie przez policjantów poleceń określonego zachowania się.

KONTROLA OSOBISTA

Kontrola osobista polega obecnie na sprawdzeniu zawartości odzieży i obuwia osoby kontrolowanej (na tej osobie lub po ich zdjęciu), zawartości podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które osoba kontrolowana posiada przy sobie, przy czym sprawdzenia dokonuje się wzrokowo, manualnie lub z wykorzystaniem psa służbowego, lub innych środków technicznych adekwatnych ze względu na cel kontroli. Ponadto istnieje możliwość sprawdzenia jamy ustnej, nosa, uszu oraz włosów osoby kontrolowanej, a także jej miejsc intymnych (tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach). Metodami możliwymi do tego rodzaju sprawdzenia są metoda wzrokowa lub manualna.

Ustawodawca zwraca szczególną uwagę na poszanowanie godności osobistej osoby kontrolowanej, zakazując pozostawienie takiej osoby całkowicie bez odzieży (art. 15d ust. 2). Kontroli dokonuje policjant tej samej płci co osoba kontrolowana i w miejscu niedostępnym w czasie kontroli dla osób postronnych. Od tego warunku można odstąpić tylko w okolicznościach mogących stanowić zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia.

Wprowadzono możliwość dokonywania kontroli przy udziale osoby przybranej oraz osoby wskazanej przez osobę kontrolowaną. Udział tych osób nie może jednak stanowić reguły, ale być wyjątkiem od „normalnego” przebiegu kontroli. Wydaje się zasadne traktowanie tych przepisów jako instrumentu transparentności zachowań oraz gwarancji ochronnych, również dla funkcjonariuszy.

Przed podjęciem kontroli osobistej funkcjonariusz powinien podać swój stopień, imię i nazwisko i to w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych przez osobę kontrolowaną. Zatem jeśli osoba taka wyrazi wolę zanotowania tych danych, funkcjonariusz ma obowiązek je podać w sposób wyraźny. Natomiast policjant nieumundurowany okazuje ponadto legitymację służbową w taki sposób, aby osoba kontrolowana miała możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację oraz nazwisko policjanta. Ustawodawca posłużył się pojęciami „odnotować” i „zanotować”, tym samym powstaje pytanie o możliwość nagrania wypowiedzi funkcjonariusza lub wykonania zdjęcia legitymacji służbowej. Za słuszne należy przyjąć uznanie, że przepis nie daje takich uprawnień osobie kontrolowanej. Oba użyte w regulacji pojęcia mają wspólny trzon „notować”, który oznacza zapisywać, spisywać. Natomiast czasownik „odnotować” odnosi się do sytuacji polegającej na „przyjęciu czegoś do wiadomości” „zapoznaniu się z czymś”. Z kolei „zanotować” odnosi się do formy utrwalenia stanu rzeczywistego. Jakkolwiek technologia umożliwia zarówno odnotowanie lub zanotowanie w formie elektronicznej, to jednakże trzeba pamiętać, że przepisy ustawy nie uprawniły osoby kontrolowanej do posiadania fotokopii legitymacji i próbki głosu funkcjonariusza.

Policjant jest obowiązany wskazać podstawę prawną i przyczyny podjęcia kontroli osobistej. Ma także prawo legitymowania osoby kontrolowanej oraz innych osób, jeśli uczestniczą w czynności, wezwać osobę kontrolowaną do dobrowolnego wydania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów lub mogących służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub przedmiotów mogących stanowić dowód w postępowaniu, a także podlegających przepadkowi. Policjant może zażądać, aby osoba kontrolowana opróżniła kieszenie oraz inne przedmioty, które posiada przy sobie, a nawet żądać przyjęcia określonej postawy ciała, umożliwiającej sprawdzenie miejsc intymnych.

Z czynności kontroli sporządza się protokół na żądanie osoby kontrolowanej, o czym należy ją pouczyć. Protokół sporządza się także w przypadku, gdy w wyniku kontroli znaleziono broń lub przedmioty niebezpieczne lub mogące stanowić dowód przestępstwa, lub których posiadanie jest zabronione, jak też te, które podlegają przepadkowi. W pozostałych przypadkach fakt, miejsce, okoliczności, osoby biorące udział ujawnia się w dokumentacji służbowej.

Funkcjonariusz poucza także osobę kontrolowaną o prawie do złożenia zażalenia. Wydaje się, że pouczenie to powinno wskazywać sąd, do którego można wnieść zażalenie, sposób jego zaskarżenia (tzw. droga pośrednia), termin na jego złożenie oraz zakres zaskarżenia. Zażalenie przysługuje bowiem jedynie na zasadność, legalność i prawidłowość dokonania kontroli. Zatem sąd będzie badać, czy istniały podstawy do przeprowadzenia kontroli, czy zastosowany zakres i metody sprawdzeń były zgodne z przepisami ustawy i czy były podyktowane okolicznościami sprawy oraz czy zachowano wszelkie wymogi proceduralne.

Konsekwencją prawną stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości dokonania kontroli jest zawiadomienie przez sąd prokuratora i kierownika jednostki organizacyjnej Policji nadrzędnej nad jednostką organizacyjną, w której pełni służbę policjant, który dokonał kontroli.

KONTROLA BAGAŻU

Przeglądanie bagażu lub sprawdzenie ładunków polega na wzrokowej i manualnej kontroli oraz na wykorzystaniu psa służbowego. Czynności te wykonuje się zawsze w obecności posiadacza bagażu lub ładunku lub przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego. W szczególnie uzasadnionym przypadkach, wskazanych w art. 15e ust. 4, możliwe jest podjęcie kontroli bez udziału ww. osób. Ustawodawca wprowadził prawo żądania przez funkcjonariusza udostępnienia bagaży, ich wyjęcia, otwarcia i pokazania zawartości, jak też udostępnienia przestrzeni bagażowej. Tak określonemu prawu odpowiada ustawowo sformułowany obowiązek udostępnienia. Z czynności kontroli bagażu sporządza się protokół na żądanie osoby uprawnionej, w obecności której dokonano tych czynności, lub gdy znaleziono broń lub przedmioty niebezpieczne, lub mogące stanowić dowód przestępstwa, lub których posiadanie jest zabronione, jak też te, które podlegają przepadkowi.

Również na takie czynności kontrolne posiadaczowi bagaży lub ładunków, przedstawicielowi przewoźnika, spedytorowi i agentowi morskiemu, w obecności którego dokonano czynności sprawdzenia, przysługuje zażalenie na zasadach określonych dla kontroli osobistej.

SPRAWDZENIE PREWENCYJNE

Ciekawym rozwiązaniem jest uregulowanie tzw. sprawdzenia prewencyjnego. Jednym z głównych zadań Policji jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Zadanie to wyraża się także w przeciwdziałaniu zaistnieniu takich zdarzeń. Sprawdzenie prewencyjne osób i bagażu może nastąpić:

1) w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie, lub w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia, lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) w celu zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym – związane z dostępem na teren obiektów lub obszarów ochranianych przez Policję lub w związku z zabezpieczeniem przez Policję imprez masowych lub zgromadzeń.

Jeżeli sprawdzenie to jest wykonywane z uwagi na dostęp do określonych terenów, obszarów, obiektów, wejściem na imprezę masową lub zgromadzenie zabezpieczane przez Policję, a osoba odmawia poddania się sprawdzeniu prewencyjnemu funkcjonariusz Policji ma prawo odmówić jej wstępu, a także uniemożliwić udział w imprezie albo zgromadzeniu.

Ponadto sprawdzenie prewencyjne obejmuje osoby zatrzymane, doprowadzone, poszukiwane i konwojowane przez Policję.

Sprawdzenia prewencyjnego dokonuje się:

– z zastosowaniem środków adekwatnych w zakresie niezbędnym do realizacji celu podejmowanych czynności,

– w sposób najmniej uciążliwy,

– z poszanowaniem godności osoby kontrolowanej.

Ustawodawca przewiduje dokonanie sprawdzenia prewencyjnego nie tylko metodą manualną, ale także przez użycie środków technicznych czy psa tropiącego.

Ustawa przyznaje duże uprawnienia policjantom w ramach sprawdzenia osób zatrzymanych, doprowadzanych czy konwojowanych. Należą do nich: żądanie zdjęcia odzieży i obuwia, zdjęcie osobie kontrolowanej odzieży i obuwia, dokonaniu oględzin ciała, żądaniu wydania oraz oddania do depozytu w celu zajęcia lub zabezpieczenia pieniędzy, kart kredytowych, czeków, weksli i innych środków płatniczych, przedmiotów wartościowych, dokumentów tożsamości, środków łączności, urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji, przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu, w tym np. broni, przedmiotów mogących stanowić dowód w postępowaniu, w toku którego prowadzono kontrolę lub przedmiotów podlegających przepadkowi. Do zadań wykonywanych w ramach sprawdzenia prewencyjnego należy także odebranie ww. przedmiotów i przyjęcie ich do depozytu, zabezpieczenie ich lub zajęcie.

Sprawdzenie takie prowadzi się na zasadach przyjętych dla kontroli osobistej. Na sposób prowadzenia sprawdzenia przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora.

WYDAWANIE POLECEŃ OKREŚLONEGO ZACHOWANIA SIĘ

Dodatkowo nowelizacja ustawy o Policji wprowadza nowe uprawnienie Policji wynikające z art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o Policji – wydawanie osobom poleceń określonego zachowania. Oznacza to, że od dnia wejścia w życie ustawy policjant ma prawo wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, w granicach niezbędnych do wykonywania czynności określonych w art. 15 ust. 1 w pkt 1–5 lub 9 ustawy o Policji lub wykonywania innych czynności służbowych podejmowanych w zakresie i w celu realizacji ustawowych zadań Policji lub w granicach niezbędnych do ochrony przed zatarciem śladów przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnej realizacji zadań Policji albo uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa lub wykroczenia.

Przepis ten nie wskazuje ani formy, ani zakresu czy też sposobu wydawania poleceń. Sposób postępowania przy wykonywaniu tych uprawnień oraz wzory dokumentów stosowanych przy realizacji tych czynności zostanie określony przepisami rozporządzenia Rady Ministrów. Brak przedmiotowych przepisów wykonawczych nie uprawnia do zaniechania ich wykonywania.

Funkcjonariusze, mimo braku rozporządzenia Rady Ministrów, mogą, a także powinni korzys-tać z przysługujących im uprawnień. Opisane w ust. 10 polecenia i czynności mogą stanowić szeroką gamę zachowań policjantów. Jednakże w każdym przypadku należy realizować je w sposób jasny i zrozumiały (np. formułując krótkie zwięzłe polecenia), wykorzystując w tym celu dostępne (i zgodne z prawem) środki techniczne. Natomiast wydanie polecenia czy podjęcie innej czynności powinno być odnotowane w notatniku służbowym, notatce służbowej lub protokole z przeprowadzonych czynności wraz ze wskazaniem czasu i miejsca przeprowadzenia czynności, osoby, wobec której wydano polecenie określonego zachowania się, oraz celu i opisu czynności.

Istotnym elementem, o którym trzeba pamiętać, a który stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jest prawo złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora. Prawo to przysługuje osobom, wobec których polecenie zostało wydane lub inna czynność służbowa została podjęta. Zażalenie przysługuje na sposób wydawania poleceń określonego zachowania się lub wykonania innych czynności służbowych.

mec. MAGDALENA MICHALSKA-BĘDZIEJEWSKA radca prawny w BKiS KGP (Artykuł ten nie wyczerpuje obszernej tematyki związanej z kontrolą i sprawdzeniem osób i bagażu, ale wskazuje ogólne kierunki zmian ustawowych uprawnień Policji.)

Projekt ustawy w sprawie zmian w art. 15a został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

ilustracja

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został “Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw” –  czyli projekt modyfikacji w art. 15a.

Opublikowany projekt ma na celu umożliwienie funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. i którzy posiadają okres co najmniej 25 lat służby, uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Proponowana nowelizacja stanowić ma realizację § 4 ust. 1 Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji – stanowisko Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie opublikowanego projektu znane jest od czasu przedstawienia go związkowcom – tutaj.

Sposób ustalania wysokości emerytury policyjnej funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. reguluje obecnie art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320), zwanej dalej „ustawą zaopatrzeniową”. Stosownie do treści art. 15a ustawy zaopatrzeniowej, emerytura dla takiego funkcjonariusza, obliczana jest wyłącznie za okresy służby (oraz okresy równorzędne ze służbą) i wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby oraz wzrasta o 2,6% podstawy wymiaru za każdy dalszy rok służby. Wysokość emerytury policyjnej obliczonej na powyższych zasadach może ulec podwyższeniu o:

1) 2%, 1% lub 0,5% podstawy wymiaru za służbę pełnioną w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Warunki podwyższania emerytury z tego tytułu reguluje art. 15 ust. 2-3a ustawy zaopatrzeniowej oraz rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 15 ust. 6 tej ustawy; 2) 15% podstawy wymiaru, jeśli emeryt posiada orzeczenie o inwalidztwie pozostającym w związku ze służbą.

Kwota emerytury policyjnej bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i innych świadczeń pieniężnych, nie może przekroczyć 75% podstawy wymiaru emerytury (tj. uposażenia należnego funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku). Natomiast w przypadku zwiększenia emerytury policyjnej z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą kwota emerytury nie może przekroczyć 80% podstawy wymiaru emerytury. Zasady dotyczące maksymalnej wysokości procentowej podstawy wymiaru emerytury dotyczą zarówno funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., jak i tych przyjętych do służby po raz pierwszy przed dniem 2 stycznia 1999 r. Funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., przy obliczaniu wysokości emerytury, obecnie nie są uwzględniane: 1) posiadane przed wstąpieniem do służby okresy składkowe i nieskładkowe, 2) przypadające po zwolnieniu ze służby okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, za tzw. okresy pracy cywilnej, taki funkcjonariusz będzie mógł, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), otrzymać emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kompleksowa reforma systemu emerytalnego z 1998 r. miała na celu stopniowe wygaszanie uprawnień do policyjnej i wojskowej emerytury (a także pozostałych świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych), przewidując ustalanie i wypłatę świadczeń emerytalnych i rentowych dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Jednakże z dniem 1 października 2003 r. funkcjonariusze i żołnierze zawodowi zostali przywróceni do systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych (ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1609)). Przyjęto zasadę, iż dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r., za okresy służby i okresy równorzędne ze służbą będzie przysługiwała emerytura policyjna lub wojskowa, zaś za okresy pracy będzie przysługiwała emerytura powszechna (pod warunkiem odpowiedniej ilości tych okresów i po osiągnięciu wieku emerytalnego), przy czym obydwie emerytury będą wypłacane łącznie (oraz dodatkowo ewentualna emerytura z OFE).

Obecnie, przychylając się do postulatów zgłaszanych przez funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. proponuje się dodanie art. 15aa do ustawy zaopatrzeniowej oraz wprowadzenie zmian dostosowujących wynikających z dodania tego przepisu, w celu umożliwienia części z tych funkcjonariuszy doliczania tzw. okresów pracy cywilnej do wysługi emerytalnej. Przepisy projektowanej ustawy umożliwią funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. oraz którzy w dniu zwolnienia ze służby posiadają co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaopatrzeniowej (tj. okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu i służby wojskowej), uwzględnienie w wysłudze emerytalnej poprzedzających służbę lub przypadających po zwolnieniu ze służby okresów składkowych i okresów opłacania składek (tzw. okresów pracy cywilnej). Okresy przypadające po służbie będą mogły być doliczone na wniosek do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura będzie wynosić mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. Za każdy rok tzw. okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3%. Wprowadzone zostaną również przepisy stanowiące odpowiedniki art. 14 ust. 5-7 ustawy zaopatrzeniowej, dotyczące zasad ponownego ustalenia wysokości emerytury oraz przekazywania środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.

Projektowany art. 15ab daje funkcjonariuszom, o których mowa w art. 15aa, prawo wyboru dotychczasowych zasad wyliczania emerytury (tj. na podstawie art. 15a), czyli niedoliczanie do emerytury policyjnej okresów pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur – policyjnej i emerytury z ZUS (za okresy pracy cywilnej, po spełnieniu warunków określonych w powszechnych przepisach emerytalnych, w szczególności po osiągnięciu wieku emerytalnego). Wprowadzenie możliwości doliczania do wysługi emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej będzie się wiązało z brakiem możliwości pobierania dwóch (lub trzech, jeśli łącznie z OFE) emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, analogicznie jak ma to miejsce obecnie w przypadku funkcjonariuszy, którym emerytura policyjna jest ustalana na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej. W związku z powyższym w art. 2 i 3 projektowanej ustawy zawarto niezbędne zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto w zaproponowanym brzmieniu tych przepisów uporządkowano odesłania do wszystkich właściwych przepisów stanowiących podstawę do ustalenia emerytury policyjnej z uwzględnieniem tzw. okresów pracy cywilnej. Przepis przejściowy projektowanej ustawy umożliwia byłym funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, których emerytury zostały ustalone na zasadach określonych w art. 15a ustawy zaopatrzeniowej, a którzy spełnią warunek określony w niniejszej ustawie (co najmniej 25 lat służby), i którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponowne ustalenie wysokości emerytury policyjnej z uwzględnieniem tzw. okresów pracy cywilnej. Wniosek w tym zakresie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Do postępowań wszczętych i nie zakończonych dotyczących ustalenia prawa do emerytury policyjnej, prowadzonych na podstawie art. 15a ustawy zaopatrzeniowej, stosowane będą przepisy w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Projekt w załączniku

 • Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_zaopatrzeniu_emerytalnym_funkcjonariuszy

Najważniejsze wiadomości

ilustracja

Kolejne zmiany kadrowe w Policji

Informujemy o kolejnych zmianach kadrowych, które nastąpiły na stanowiskach kierowniczych polskiej Policji. Ko .. więcej

ilustracja

Życzenia z okazji Dnia Służby Cywilnej

Szanowni Pracownicy Cywilni Policji, W dniu Waszego święta, Dnia Służby Cywilnej, pragniemy wyrazić najszczersze słowa uznania i wdzięczności za Wasz .. więcej

ilustracja

Minister Marcin Kierwiński wręczył medale im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja

W czwartek, 15 lutego 2024 r. minister Marcin Kierwiński wręczył 58 policjantkom i policjantom medale im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Te wyjątkowe .. więcej

ilustracja

MSWiA planuje zmiany w policyjnych uposażeniach

Infosecurity24: MSWiA szuka różnych sposobów, aby załatać dziurę kadrową w Policji. Oprócz 20-proc. podwyżek i zapowiedzi uproszczenia procedury powrot .. więcej

ilustracja

14. rocznica śmierci podkom. Andrzeja Struja

Jak co roku w rocznicę śmierci podkomisarza Andrzeja Struja Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnę .. więcej

ilustracja

Przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZP Szkoła Policji w Pile kom. Przemysła Zublewicz reprezentował ZG NSZZ Policjantów na turnieju piłki nożnej halowej im. podkom. Andrzeja Struja

FINAŁ XIV MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ IM. PODKOM. ANDRZEJA STRUJA 9 lutego 2024 r. był ostatnim dniem XIV Międ .. więcej

Aktualnosci

ilustracja

Przewodniczący ZW NSZZ P spotkał się z insp. Tomaszem Olczykiem, nowo powołanym Komendantem Wojewódzkim Policji

W dniu 19 lutego br. mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego spotkał się z insp. Tomaszem Olc .. więcej

ilustracja

Policja stawia na nabór. Powstało specjalne biuro

Infosecurity24: Komenda Główna Policji przechodzi właśnie zmiany strukturalne. Jak wynika z zarządzenia podpisanego przez kierującego formacją insp. Mark .. więcej

ilustracja

Spotkanie z Panią Agatą Sobczyk, Wojewodą Wielkopolską

W dniu 12 lutego br. mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW oraz asp. szt. Dariusz Żak, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P spotkali się z  więcej

Art. 15 . 1. Emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o: 1) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy dalszy rok tej służby; 2) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata tych okresów; 3) 1,3% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres składkowy, o którym mowa w pkt 2; 4) 0,7% podstawy wymiaru – za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę. 2. Emeryturę podwyższa się o: 1) 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w charakterze nurków i płetwonurków oraz w zwalczaniu fizycznym terroryzmu; 2) 1% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio: a) w składzie personelu latającego na samolotach i śmigłowcach, b) w składzie załóg nawodnych jednostek pływających, c) w charakterze skoczków spadochronowych i saperów, d) w służbie wywiadowczej za granicą; 3) 0,5% podstawy za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu. 3. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. 3a. Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby wojskowej, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, emeryturę podwyższa się na zasadach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych. 4. Emeryturę podwyższa się o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. 5. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości okresy, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. 5a. Przepisy art. 14 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki podwyższania emerytury, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając dla poszczególnych grup normy roczne: przebywania pod wodą i w podwyższonym ciśnieniu dla nurków i płetwonurków, wykonywania lotu w składzie personelu latającego na samolotach tłokowych i śmigłowcach, wykonania skoków spadochronowych, okres pełnienia służby na jednostkach pływających; liczbę dni w roku: 1) w rozminowaniu i oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybuchowych, w służbie wywiadowczej za granicą z wykonywaniem czynności operacyjno- -rozpoznawczych lub kierowaniem takimi czynnościami, działaniach ratowniczych, w fizycznej ochronie osób i mienia w warunkach zagrożenia, 2) bezpośredniej ochrony i opieki nad osadzonymi w oddziałach dla nosicieli wirusa HIV, dla osadzonych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych i osadzonych szczególnie niebezpiecznych w okresie do dnia 31 sierpnia 1998 r. oraz w oddziałach dla osadzonych niebezpiecznych i w oddziałach terapeutycznych dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo po dniu 1 września 1998 r., oraz okresy pełnienia służby na froncie w czasie wojny i w strefie działań wojennych. Art. 15 a. Emerytura dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2–5. Art. 15 b. (uchylony). Art. 15 c. 1. W przypadku osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., emerytura wynosi: 1) 0% podstawy wymiaru – za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b; 2) 2,6% podstawy wymiaru – za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze służbą, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 1a oraz 2–4. 2. Przepisy art. 14 i art. 15 ust. 1–3a, 5 i 6 stosuje się odpowiednio. Emerytury nie podwyższa się zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3, jeżeli okoliczności uzasadniające podwyższenie wystąpiły w związku z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b. 3. Wysokość emerytury ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 4. W celu ustalenia wysokości emerytury, zgodnie z ust. 1–3, organ emerytalny występuje do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o sporządzenie informacji, o której mowa w art. 13a ust. 1. 5. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli osoba, o której mowa w tych przepisach, udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, środkiem dowodowym może być zarówno informacja, o której mowa w art. 13a ust. 1, jak i inne dowody, w szczególności wyrok skazujący, choćby nieprawomocny, za działalność polegającą na podjęciu, bez wiedzy przełożonych, czynnej współpracy z osobami lub organizacjami działającymi na rzecz niepodległości Państwa Polskiego w okresie służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b. 7. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującą od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270) miesięczną kwotę przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczoną za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 8. Do obliczenia miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się kwoty wszystkich jednostkowych emerytur, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przed dokonaniem zmniejszeń z tytułu zawieszalności oraz przed dokonaniem potrąceń i egzekucji. Kwoty, o których mowa w zdaniu pierwszym, oblicza się bez kwot wyrównań oraz dodatków i innych świadczeń pieniężnych przysługujących do emerytury. 9. Miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ust. 7, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 10. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji obowiązującą od tego terminu kwotę, o której mowa w ust. 9. Art. 15 d. 1. Emerytura dla funkcjonariuszy, o których mowa w art. 12 ust. 2–3, którzy zostali mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15a. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariusza Służby Celnej lub funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, jeżeli przed dniem 2 stycznia 1999 r.: 1) pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej; 2) pełnił zawodową służbę wojskową; 3) pełnił służbę lub był zatrudniony w jednostkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1–1c lub 3–4. 3. Zasady określone w ust. 1 i 2 dotyczą również funkcjonariuszy Służby Celnej, których stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. Art. 15 e. Emeryturę dla funkcjonariuszy, o których mowa w art. 12 ust. 2–3, którzy zostali mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. lub których stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej i którzy przed dniem 2 stycznia 1999 r. pełnili służbę, o której mowa w art. 15d ust. 2, lub byli zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4, oblicza się na zasadach określonych odpowiednio w art. 15 lub art. 15c.

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowe art. 15

Art. 14 . 1. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub art. 15e dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące okresy przypadają...

Art. 16 . 1. Funkcjonariuszom, którzy spełniają warunki określone w art. 12, zalicza się do wysługi emerytalnej, uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15 lub art. 15e, posiadane p...

 • Stan prawny Obecnie obowiązujący
 • Uchwalenie Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Wejscie w życie 25 maja 1994
 • Ost. zmiana ustawy 1 lipca 2019
 • Ost. modyfikacja na dlajurysty 14 02 2021

Wyszukiwarka

- Kodeks Karny dostęp do ustawy

- 22 Kodeks Karny konkretny artykuł ustawy

- Sąd Okręgowy w Ełku informacje o sądzie

- Pełnomocnictwo ogólne dostęp do wzorców

Kancelaria Adwokacka Kuźniar

Zatrzymanie przez Policję – o czym powinniśmy wiedzieć

Zatrzymanie przez Policję - o czym powinniśmy wiedzieć

ustawa o policji art 15

Jednym z uprawnień Policji jest prawo:  „ zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw ” ( art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji) .

Przepisem precyzującym to zagadnienie jest art. 244 § 1 k.p.k., który stanowi, że: „Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym” .

art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Inną podstawę zatrzymania wskazuje art. 40 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dotyczy on doprowadzenia osób w stanie nietrzeźwości. Na kanwie ww. przepisu Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 marca 1992 r. stwierdził, że: „Osobie doprowadzonej na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) do izby wytrzeźwień, społecznego zakładu służby zdrowia, a w razie braku izby wytrzeźwień do jednostki Policji nie przysługują uprawnienia przewidziane w kodeksie postępowania karnego dla osoby zatrzymanej ”. Oznacza to więc, że w takim przypadku – pomimo faktycznego zatrzymania i doprowadzenia – jest to zatrzymanie profilaktyczne, które nie poddaje się jakiejkolwiek kontroli sądowej. Postulat de lege ferenda nasuwa się na myśl sam.

Zatrzymanie przez Policję

Czynności zatrzymania

Przy czynności zatrzymania policjant obowiązany jest podać swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę zatrzymania (§ 8 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów).

Następnie w kolejności wykonuje czynności: 1) sprawdza, czy osoba zatrzymana posiada przy sobie broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmioty mogące stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi, 2) jeśli ww. przedmioty taka osoba posiada – odbiera je, 3) legitymuje osobę zatrzymaną, 4) informuje o zatrzymaniu oraz uprzedza o obowiązku podporządkowania się wydawanym poleceniom, a także o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego w przypadku niepodporządkowania się wydanym poleceniom, 5) doprowadza osobę zatrzymaną do jednostki organizacyjnej Policji.

art 15 ag ustawy o policji

Posiadanie broni palnej

Różnica w kolejności wykonywanych czynności dotyczy przypadku zatrzymywania osoby, co do której z posiadanych informacji lub okoliczności faktycznych wynika, że może posiadać przy sobie broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo mogące stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi.

Wówczas pierwszą czynnością policjanta, zamiast podawania swojego imienia i nazwiska, a także podstawy prawnej i przyczyny zatrzymania jest okrzyk „POLICJA” i przystąpienie od razu do czynności ww. w pkt 1 oraz w pkt 2. Ponadto uprawnienie do zatrzymania dotyczy również osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia (art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji).

Zatrzymanego policjant obowiązany jest poinformować o przyczynie zatrzymania i o przysługujących mu prawach: skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego , skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia, do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania, dostępu do pierwszej pomocy medycznej oraz o prawie do kontaktu – na żądanie zatrzymanego – w odpowiedniej formie (np. telefonicznej) z adwokatem lub radcą prawną. Policjant jest obowiązany umożliwić odbycie z prawnikiem bezpośredniej rozmowy, jeżeli zatrzymany tego zażąda.

Na czynność zatrzymania – co bardzo ważne – przysługuje zażalenie do sądu, w którym można domagać się zbadania jego zasadności, legalności oraz prawidłowości. Policjant jest obowiązany niezwłocznie przekazać zażalenie właściwemu ze względu na miejsce zatrzymania sądowi rejonowemu a do zażalenia dołącza kopię protokołu zatrzymania oraz materiały uzasadniające zatrzymanie (§ 10 ww. rozporządzenia). W razie stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności zatrzymania sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

ADWOKAT PAWEŁ KUŹNIAR

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz *

Witryna internetowa

Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. Sprawdź też:  politykę cookies i  politykę prywatności .

ArsLege - testy z prawa

Art. 15ab. Czynności Policji po powzięciu informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie

1. Policjant wydaje nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu: 1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub 2) w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy domowej, w szczególności zgłoszenia przez: a) osobę doznającą przemocy domowej lub b) kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków. 2. W przypadku zatrzymania osoby stosującej przemoc domową nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu mogą być wydane bezpośrednio po jej zwolnieniu. W przypadku sporządzenia kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego na podstawie art. 15a zatrzymanie przez Policję osoby stosującej przemoc w rodzinie ust. 3 kolejnego kwestionariusza nie sporządza się. 3. Policja wykonuje czynności niezwłocznie w związku z powzięciem informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 4. Osobę zgłaszającą przemoc domową przesłuchuje się w charakterze świadka, po pouczeniu o treści art. 233 fałszywe zeznania Kodeksu karnego, na okoliczności wskazane w zgłoszeniu, o ile to możliwe, na miejscu zdarzenia. Policja w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 15aa nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się ust. 1 lub art. 15aaa zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania i zakaz wstępu , oraz w celu wskazania obszaru, który osoba stosująca przemoc domową ma opuścić i na którym nie może przebywać, odległości od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc domową jest obowiązana zachować, lub ustalenia w metrach odległości, którą osoba stosująca przemoc domową jest obowiązana zachować od osoby doznającej tej przemocy, może przesłuchać w charakterze świadków również inne osoby, w szczególności wszystkie doznające tej przemocy osoby pełnoletnie wspólnie zajmujące mieszkanie. Policja, dokonując wskazanych ustaleń, uwzględnia w protokole przesłuchania zaistnienie okoliczności zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. 5. Do przesłuchania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 5a. W przypadku gdy zachodzi obawa, że obecność osoby stosującej przemoc domową będzie oddziaływać krępująco na świadka lub wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny, policjant może nakazać tej osobie, aby na czas przesłuchania świadka opuściła miejsce przesłuchania. 6. Osobę małoletnią można przesłuchać tylko wówczas, gdy jej zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy, w szczególności gdy jest jedynym świadkiem zdarzenia, a brak jest innych dowodów, i wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach, o których mowa w przepisach Kodeksu postępowania karnego. 7. Przesłuchanie osoby małoletniej, o której mowa w ust. 6, przeprowadza sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu na wniosek Policji. Przesłuchanie odbywa się z udziałem prokuratora oraz biegłego psychologa, przy czym osoba pełnoletnia wskazana przez małoletniego ma prawo być obecna przy przesłuchaniu, o ile nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego małoletniego. W przesłuchaniu nie bierze udziału osoba stosująca przemoc domową. Z czynności przesłuchania osoby małoletniej sporządza się protokół i nagranie obrazu i dźwięku. 8. Jeżeli małoletni został już przesłuchany na okoliczność stosowania przemocy domowej w innej sprawie, sąd po zapoznaniu się z tymi zeznaniami ocenia, czy zachodzi potrzeba przesłuchania małoletniego w związku z treścią wniosku Policji. W przypadku odstąpienia od przesłuchania sąd przekazuje Policji protokoły dotychczasowych przesłuchań małoletniego. 9. Policjant, przed wydaniem nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu, wysłuchuje osobę stosującą przemoc domową, o ile nie utrudni to ich natychmiastowego wydania. Policja może również dokonywać innych czynności w celu ustalenia, czy zachodzą okoliczności wskazane w art. 15aa nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się ust. 1 lub art. 15aaa zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania i zakaz wstępu . 10. Nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu mogą być wydane również w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu osoby stosującej przemoc domową podczas wykonywania czynności przez Policję. 11. Policja, przed wydaniem nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu, ma prawo zażądać dodatkowych informacji od innych instytucji lub organów w celu ustalenia, czy zachodzą okoliczności wskazane w art. 15aa nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się ust. 1 lub art. 15aaa zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania i zakaz wstępu . 12. Jeżeli zachodzą przesłanki zatrzymania, o którym mowa w art. 15a zatrzymanie przez Policję osoby stosującej przemoc w rodzinie ust. 1, lub wydania nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu, a wobec osoby stosującej przemoc domową wykonywana jest kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, policjant dokonuje zatrzymania takiej osoby i bezzwłocznie przekazuje ją do dyspozycji sądu właściwego do orzekania w przedmiocie uchylenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Sąd orzeka w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania.

LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

Lexlege na 24 godziny, lexlege na 1 miesiąc, lexlege na 12 miesięcy.

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.

Google Adsense

Mundurowa ustawa emerytalna zmieniona. Prezydent podpisał nowelę w sprawie art. 15a

art 15 ag ustawy o policji

Dominik Mikołajczyk 18.05.2022 14:15

art 15 ag ustawy o policji

 • Kopiuj link
 • Wyślij email

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy zaopatrzeniowej, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej - poinformowała w środę prezydencka kancelaria. To już prawie koniec legislacyjnej drogi jednej z najbardziej wyczekiwanych przez mundurowe środowisko zmian. Teraz dokument, by stać się obowiązującym prawem, musi zostać już tylko opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy obejmą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Wprowadzone zmiany pozwolą funkcjonariuszom i żołnierzom, przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. a przed 1 października 2003 r., uwzględnić w wysłudze emerytalnej tzw. okresy pracy cywilnej. Obecnie emerytura mundurowa dla tej grupy funkcjonariuszy obliczana jest tylko za okresy służby. Różnica w sytuacji wynika z reform dotyczących emerytur mundurowych i wojskowych z tych lat.

Zgodnie z regulacją funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy zmiana, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie stażu cywilnego do wysługi i pobieranie tylko emerytury mundurowej, a druga - pozostanie na dotychczasowych zasadach, czyli pobieranie dwóch emerytur: mundurowej i z ZUS za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Za każdy rok okresów pracy cywilnej doliczanych do wysługi przyjęto wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury wynoszący 1,3 proc. Możliwość uwzględnienia w wysłudze emerytalnej okresów pracy cywilnej dotyczy tych, którzy w dniu zwolnienia mają za sobą 25 lat służby.

Sejm za senackimi zmianami

12 maja Sejm przyjął do ustawy poprawki Senatu dotyczące funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Jak uzasadniał poprawki Senat, "wcześniej byli oni funkcjonariuszami Inspekcji Celnej, a także pracownikami wyodrębnionych komórek Urzędów Kontroli Skarbowej i Ministerstwa Finansów, powstałych po jej przekształceniu".

Dotyczy to obecnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, również osób w przeszłości wykonujących obowiązki służbowe w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, wykonując swoje obowiązki służbowe, mieli oni zarówno uprawnienia, jak i obowiązki o charakterze policyjnym fragment uzasadnienia senackich poprawek

Izba wyższa podzieliła przekonanie, że "z uwagi na wykonywane zadania i ich charakter oraz specyfikę pracy, należy analogicznie traktować ich pod względem uprawnień emerytalnych jak funkcjonariuszy pozostałych służb objętych tzw. ustawą zaopatrzeniową".

Jak się jednak okazuje, choć zmiany wprowadzone z myślą o celnikach to krok - jak sami przyznają - w dobrą stronę, nie do końca rozwiązuje istniejący problem. Jak podkreślają przedstawiciele ZZ Celnicy.pl podobna sytuacja, jak w przypadku funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, dotyczy bowiem także innych grup w SCS, tj. funkcjonariuszy Administracji Celnej i lat przed 1999 rokiem oraz Urzędów Kontroli Skarbowej, którzy zostali przeniesieni do Służby Celnej w 2003 roku. Dodają również, że zadania o charakterze policyjnym były wykonywane także przez innych obecnych funkcjonariuszy SCS, w okresie wcześniejszej pracy. Związkowcy zamierzają dalej walczyć zaliczenie na analogicznych zasadach wcześniejszej pracę wszystkim funkcjonariuszom, którzy wyrażają taką wolę. Jak jednak przyznają, po wprowadzonych zmianach będą "w dużo lepszej sytuacji prawnej", ponieważ otrzymają "bardzo mocny dodatkowy argument".

Inne zmiany zawarte w nowelizacji mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w której funkcjonariusze służb mogą zostać pozbawieni prawa do świadczenia motywacyjnego w przypadku wszczęcia przeciwko nim postępowań karnych m.in. wskutek prywatnego aktu oskarżenia. Podstawą pozbawienia funkcjonariusza prawa do tego świadczenia będzie wszczęcie przeciw niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także postępowania dyscyplinarnego – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli publikacji w Dzienniku Ustaw, to jednak jedynie formalność, zatem wydaje się, że prezydencki podpis kończy legislacyjną ścieżkę zmian w art. 15a. Inna kwestią jest to, czy wprowadzone zmiany satysfakcjonują środowisko które stanie się ich beneficjentem. Otóż - co nie jest tajemnicą - zadowolenie jest raczej umiarkowane. Choć funkcjonariusze zdają sobie sprawę z tego, że nowe regulacje stanowią rozwiązanie części problemów, to jednak nie da się nie zauważyć, że w kompromisie jakie zawrzeć musieli z MSWiA liczyli na więcej. Resort spraw wewnętrznych i administracji uznaje jednak zapewne sprawę za zamkniętą, więc powrót do tematu - przynajmniej w najbliższych latach - jest raczej mało prawdopodobny. Jak mówił zresztą wiceszef resortu, Maciej Wąsik, wypracowane rozwiązania "to kompromis, na który nas stać".

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Pokaż wszystkie

Komentarze (3)

PODZIAŁY1999 19 maj (09:11)

Czyli dalej podziały na lepszych i gorszych jak zawsze w tej instytucji. Wszyscy przyjmowani w latach 1999-2003 na jednakowych zasadach a doliczanie lat pracy z cywila tylko dla wybranych po 25 latach służby... A czy ten co odszedł po 15, czy 20 latach to jest gorszy sort i inaczej służył temy państwu ??? Konstytucja nakazuje równe traktowanie wszystkich bez wyjątku więc trzeba składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego !!!

user_1056980 9 styczeń (00:06)

To nie podział na lepszych i gorszych. Tylko haczyk żeby nie wypłacić. O ile mnie pamięć nie myli doliczenie lat pracy w cyliku możliwe jest po 25 latach służby do maksymalnie 75% podstawy wynagrodzenia. Czyli jeśli w cywilu masz 10 lat, a po 25 latach służby wyjdzie Ci 74% to dolicza ci 1.% z cywila. Jednym słowem 9 lat płaciłeś za darmo.

PODZIAŁY1999 7 wrzesień (10:23)

Przyjmowani do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. a przed 1 października 2003 r., wszyscy byli przyjęci na jednakowych warunkach bez żadnych podziałów. Natomiast nowela 15a dotyczy tylko tych, którzy w dniu odejścia na emeryturę mają 25 lat służby. Czy nie jest to czasem łamanie konstytucji ? Art. 32. [Zasada równości; zakaz dyskryminacji] 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Trzeba udać się do radcy prawnego.

user_1056980 8 styczeń (23:59)

Dopiero się o tym dowiedziałaś? W MSWiA to normalne. A jak zaczniesz się stawiać to uprzykrzą ci życie. A poskarżyć się nie ma komu bo ręką rękę myje i układów nie przeskoczysz.

Bolo1978 9 maj (15:34)

Proponuję zająć się sprawą dotyczącą prowadzenia własnej działalności przed wstąpieniem do SW. W innych formacjach doliczają lata pracy z własnej działalności tylko nie w SW. Nie jest to normalna sytuacja przecież prowadząc własną działalność składki odprowadza sie większe niż za pracownika ,jesteśmy okradani z naszych lat pracy.Dlaczego SW nie doliczają tego do wysługi a inne służby zaliczają.

Art. 15. - [Podległość procesowa Policji i innych organów sądowi i prokuratorowi] - Kodeks postępowania karnego.

Dz.u.2024.37 t.j., dokumenty powiązane.

Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy  »

Pytania i odpowiedzi  liczba obiektów na liście: (53)

 • Czy Żandarmeria Wojskowa może wnioskować do ZI o wydanie kserokopii Niebieskiej Karty i dokumentacji wytworzonej w ramach grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy wójt/burmistrz/prezydent (administrator danych) może udostępniać dane osobowe z baz danych, organom ścigania na podstawie art. 15 ust. 2 Kodeksu postępowania karnego?
 • Czy art. 15 ust. 1 pkt 7 ustawy o Policji jest wystarczającą podstawą prawną do żądania przez organ udostępnienia przez spółkę danych jej klientów będących osobami fizycznymi?

Orzeczenia i pisma urzędowe  liczba obiektów na liście: (72)

Orzeczenia sądów  liczba obiektów na liście: (70).

 • III KK 52/24 - Postanowienie Sądu Najwyższego
 • II KO 151/23 - Postanowienie Sądu Najwyższego
 • II KK 351/23 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Komentarze i publikacje  liczba obiektów na liście: (30)

Komentarze praktyczne  liczba obiektów na liście: (1).

 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w praktyce funkcjonowania kierownictwa podmiotów leczniczych

Komentarze  liczba obiektów na liście: (17)

 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz
 • Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II

Monografie  liczba obiektów na liście: (12)

 • Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo
 • Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych
 • Status prawny referendarza sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej

Przełomowa kasacja od głośnego wyroku w sprawie Pegasusa

Aktualizacja: 20.02.2024 06:03 Publikacja: 19.02.2024 17:01

Posłanka Trzeciej Drogi Magdalena Sroka przewodniczy komisji śledczej ds. Pegasusa

Posłanka Trzeciej Drogi Magdalena Sroka przewodniczy komisji śledczej ds. Pegasusa

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Izabela Kacprzak

Wrocławski Sąd Apelacyjny uznał, że stosowanie narzędzia szpiegującego jak Pegasus nie jest zgodne z prawem, a dowody, które dzięki niemu uzyskano, uznał za nieważne. Na tej podstawie uniewinnił m.in. funkcjonariuszkę ABW Katarzynę T., która poprzez komunikatory szyfrowane ujawniła znajomemu detektywowi informacje o zainteresowaniu służb jego klientem z Izraela  – uzasadnienie z przełomowego wyroku z maja ubiegłego roku podniosły media dopiero kilka dni temu.

Sąd nie ustalił, czy używano Pegasusa, czy nie

Wyrok sądu jest prawomocny, jednak jak ustaliła „Rzeczpospolita”, prokurator oskarżający m.in. Katarzynę T. wniósł od tego kasację do Sądu Najwyższego  – wystąpiliśmy o jej treść. „Kasację złożył prokurator na niekorzyść. Akta są tajne”  – odpowiedziała Karolina Truszczyńska z Centrum Informacyjnego Sądu Najwyższego.   Nie dowiemy się więc, co dokładnie zaskarżył prokurator i dlaczego nałożono klauzulę niejawności. Sprawa trafiła do rozpatrzenia przez sędzię Małgorzatę Gierszon  – nie wyznaczono jeszcze terminu.

Czytaj więcej

Tomasz Trela i Magdalena Sroka

- Wszyscy zostaliśmy okłamani przez PiS, który początkowo próbował wyprzeć się, że próbował kupić system Pegasus - mówiła przed pierwszym posiedzeniem sejmowej komisji ds. Pegasusa jej przewodnicząca Magdalena Sroka. Komisja chce przesłuchania jako świadków m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i Zbigniewa Ziobry.

Autorem kasacji (a właściwie projektu, gdyż kasację składa szef prokuratury) jest prok. Przemysław Nowak, od niedawna rzecznik nowego prokuratora krajowego Jacka Bilewicza. Sąd we Wrocławiu w uzasadnieniu przyznaje, że nie wie, jakiego narzędzia inwigilacji użyto w sprawie, ale „w jej wyniku pozyskano treść rozmów prowadzonych przez oskarżonego R.J. (to detektyw  – przyp. aut.) za pośrednictwem szyfrowanych komunikatorów internetowych (...) i (...) z oskarżoną K.T., z M.M. oraz innymi osobami” . Zakłada jednak, że najprawdopodobniej był to Pegasus, który posiada CBA. Tyle tylko, że przy śledztwie z prokuraturą pracowała tylko ABW, a nie CBA. Sąd stwierdza, że „ posłużenie się oprogramowaniem szpiegowskim nie może być uznane za zgodny z ustawą, legalny sposób ich pozyskania. Przepis art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o CBA ogólnie mówi o uzyskiwaniu i utrwalaniu danych. Oprogramowanie typu spyware daje pełen dostęp do urządzenia mobilnego, pozwala tym samym na uzyskiwanie i utrwalanie danych z niego. Tyle tylko, że do jego instalacji dochodzi w drodze ominięcia i przełamania zabezpieczeń – włamania na telefon – i to w sposób naruszający jego strukturę. Tymczasem obwiązujące przepisy dotyczące kontroli operacyjnej, w tym omawiany art. 17 ustawy o CBA, nie zezwalają na tego rodzaju działania, nie przewidują takiej możliwości”  – ocenił sąd.

Komisja ds. Pegasusa

W poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Z trzech pracujących w Sejmie ta ma być najważniejsza. Oczekiwania są więc bardzo wysokie. Pytanie, czy to pomoże czy zaszkodzi komisji.

Prokurator chce precyzyjnej odpowiedzi w sprawie Pegasusa

Okazuje się jednak, że sąd w ogóle nie badał, czy tego narzędzia tu użyto, a jeśli tak  – jak ono działa. Wszelkie informacje na ten temat pochodzą z informacji medialnych i opinii ekspertów. Dlatego sąd z Wrocławia posłużył się m.in. zapisami stenograficznymi z wysłuchania eksperta podczas posiedzenia senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji z 17 stycznia 2022 roku czy wydawnictwem: „Jak szpieg, którego nosisz w kieszeni, zagraża prywatności, godności i demokracji” autorstwa Sandrine Riguard i Laurenta Richarda .

Prokurator Nowak w kasacji chce, by wyrok uchylono, a sprawę raz jeszcze ocenił sąd drugiej instancji  – wnikliwie badając narzędzie, jakiego użyto. Dlaczego?  – W sprawie nie ustalono, jaki „środek techniki operacyjnej” został użyty w ramach kontroli operacyjnej. Tym bardziej nie ustalono, w jaki sposób użyty środek działał i jak uzyskiwał dane. Tak więc decyzja sądu o pominięciu tego dowodu została przez prokuratora uznana za przedwczesną  – mówi nam prok. Nowak.

Premier Donald Tusk

- Kwestia używania systemu Pegasus do podsłuchiwania i inwigilowania naszych obywateli musi znaleźć swoje pełne wyjaśnienie, po to jest komisja śledcza - powiedział premier Donald Tusk.

Jeśli Sąd Najwyższy uzna argumenty prokuratora i nakaże wyjaśnić sądowi te kwestie  – ich wiedza może być przełomowa nie tylko dla tej sprawy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl

Kamery Miejskiego Centrum Monitoringu w Płońsku zarejestrowały bójkę z udziałem młodych ludzi. Jeden z uczestników był kopany po głowie. Policja pojawiła się na miejscu 30 minut po pobiciu.

Nowy samochód w nowej firmie - co warto wiedzieć?

Twoja firma dopiero startuje? Nowy samochód może Ci pomóc w szybszym rozwoju przedsiębiorstwa. Kluczową kwestią jest wybór odpowiedniego finansowania. Sprawdź, dlaczego leasing może być najkorzystniejszą opcją.

Czy program „19.30” TVP jest bezstronny? Przeprowadzono analizę

Redakcja Stowarzyszenia Demagog postanowiła sprawdzić bezstronność nowego wydania Wiadomości TVP. Przeanalizowano styczniowe wydania „19.30” i porównano je z „Faktami” TVN i „Wydarzeniami” Polsatu. Co wynika z analizy?

Zbigniew Jagiełło (na zdjęciu) był najdłużej urzędującym prezesem banku PKO BP.

Odprawy i wypłata ekwiwalentu za urlopy dla kadry kierowniczej „bez ekonomicznego i prawnego uzasadnienia” – były już prezes podejrzany o nadużycia w banku na blisko 5 mln zł – ustaliła „Rzeczpospolita”. Zbigniew Jagiełło: „Szukano na mnie haków”.

W ubiegłym tygodniu MSWiA zapowiedziało kontrolę w SOP

Czworo funkcjonariuszy w SOP zarabia więcej niż szefowie największych służb jak policja czy CBA.

Nowe, całkowicie elektryczne MINI Cooper już od 153 300 zł brutto.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i jego współpracowników z politykami Konfederacji Krzysztofem Bosakiem i Stanisławem Tyszką. Rozmowy dotyczyły kwestii tzw. resetu konstytucyjnego. Bosak mówił, że chodzi o zakończenie chaosu w państwie i ostrzegał przed anarchią.

BMW serii 5 już od 2100 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Maciej Wąsik – to tylko niektóre nazwiska świadków, których wezwie komisja śledcza ds. Pegasusa. Komisja rozpoczęła w poniedziałek pracę. Emocji już teraz nie brakuje. Oczekiwania są bardzo wysokie.

Marcin Bosacki

Inwigilowany Pegasusem co najmniej jeden dziennikarz, pan (Tomasz) Szwejgiert, autor bardzo krytycznej biografii Mariusza Kamińskiego. Słyszę, że dziennikarzy było więcej - mówił w rozmowie z TVN24 poseł KO, Marcin Bosacki, wiceprzewodniczący komisji ds. Pegasusa.

Jak posprzątać po Pegasusie. Prawnicy: potrzebny niezależny organ

Potrzebujemy kompleksowej reformy dot. stosowania kontroli operacyjnej. Sąd musi wiedzieć dokładnie, na jaką formę inwigilacji wyraża zgodę – postulują prawnicy. Widzą też potrzebę utworzenia niezależnego organu, który sprawowałby nadzór i faktyczną kontrolę nad działaniami służb.

Najwięcej przestępstw dotyczących nienawiści jest związanych z publicznym znieważeniem grup etniczny

Łącznie 768 przestępstw „z nienawiści” – według oficjalnych danych. Jednak to niepełny obraz, wiele ataków jest niezgłaszanych, w innych sprawy są umarzane.

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler, członek komisji śledczej ds. Pegasusa, przedstawił wniosek, w którym wymienione są nazwiska osób, wobec których miało być stosowane oprogramowanie Pegasus. Na liście są m.in. Krzysztof Brejza, Roman Giertych, Adam Hofman, Michał Kołodziejczak i Waldemar Skrzypczak.

Ukraińscy żołnierze

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władimir Putin podarował Kim Dzong Unowi samochód rosyjskiej produkcji.

W Niemczech prognozowana jest mniejsza sprzedaż aut elektrycznych

Według prognoz VDA po raz pierwszy od ośmiu lat spadnie sprzedaż samochodów na prąd w Niemczech. Powodem są m.in. wysokie ceny, cięcia w dotacjach, słaba infrastruktura oraz ograniczenia z jakimi wiąże się jazda samochodem na prąd.

Transport potyka się o nieistniejące granice

Granice między państwami członkowskimi UE są coraz częściej blokowane przez funkcjonariuszy poszukujących w samochodach nielegalnych imigrantów. Przewoźnicy apelują o udrożnienie granic.

We Włoszech z ulic znikają fotoradary. Specjalna grupa niszczy je w nocy

We Włoszech jest największa liczba fotoradarów w Europie. To się jednak może zmienić przez nowa grupę niszczącą fotoradary, która górnolotnie nazwała się fleximanem. Co ciekawe część społeczeństwa popiera te czyny.

Rafał Trzaskowski

Wybory samorządowe są tak samo ważne jak wybory 15 października – to kolejny etap odzyskiwania demokracji. Wygrana będzie szansą na dezintegrację PiS i środowisk populistycznych – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO.

20 lutego w całej Polsce protestować będą rolnicy

Mamy żal do oligarchów, rządzących Ukrainą. Bo to państwo ukraińskie zgotowało nam taki los razem z naszym rządem i z Brukselą - mówił w rozmowie z RMF FM Roman Kondrów, lider Podkarpackiej "Oszukanej Wsi".

Protestujący rolnicy w rejonie Dorohuska

W okolicach Kupiańska, gdzie wroga artyleria nie milknie, wiadomości z granicy z Polską wydają się być wręcz kpiną - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Skala PIT, ryczałt czy liniowy. Przedsiębiorcy muszą wybrać do 20 lutego

Do 20 lutego przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania na 2024 r. Do wyboru jest skala PIT, ryczałt lub podatek liniowy. Od tej decyzji zależy też wysokość składki zdrowotnej.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przed posiedzeniem rządu

Rząd zajmie się we wtorek zmianami w Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt dotyczy wyboru 15 sędziów – członków KRS. Zmiany są rewolucyjne. Obecni sędziowie z Rady mają odejść po wyborze nowych, czyli przed upływem ich kadencji.

Opłaca się częściej zmieniać pracodawcę. Łatwiej o dwucyfrowe podwyżki pensji

Oczekiwane w tym roku ożywienie na rynku pracy sprzyja tzw. skoczkom, którzy często zmieniają pracę. Łatwiej jest wtedy o dwucyfrową podwyżkę pensji.

Posłanka Trzeciej Drogi Magdalena Sroka przewodniczy komisji śledczej ds. Pegasusa

Czy Sąd Najwyższy nakaże zbadanie, jak działał Pegasus i czy na pewno użyto go w sprawie, którą zajmował się sąd we Wrocławiu?

David Cameron

Szef MSZ Wielkiej Brytanii, David Cameron, w poniedziałek odwiedził Falklandy. Wizyta ta miała podkreślić, że położone u wybrzeży Argentyny wyspy są "cenną częścią brytyjskiej rodziny".

Ukraińscy żołnierze w Awdijiwce

Rodziny sześciu ukraińskich żołnierzy, którzy, jak się okazało po zajęciu przez Rosjan Awdijiwki, polegli w tym mieście uważają, że padli oni ofiarą egzekucji po poddaniu się Rosjanom - informuje BBC.

Toyota Land Cruiser startuje z ceną 319 000 zł

Za nową Toyotę Land Cruiser należy zapłacić co najmniej 319 900 zł. Taka cena nie odstraszyła jednak chętnych. Wcześniej podobna liczba Land Cruiserów sprzedawała się w Polsce w rok. Teraz wystarczyły trzy godziny.

Fregata typu ANZAC

Australia zwiększy wydatki na obronność o dodatkowe 7,25 mld dolarów w ciągu najbliższej dekady - zapowiedział minister obrony tego kraju Richard Marles.

Ukraiński żołnierz

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W poniedziałek szefowie dyplomacji państw UE będą rozmawiać o pomocy wojskowej dla Ukrainy.

W konkursie architektonicznym zwyciężyła polska pracownia architektoniczna WXCA.

W sąsiedztwie poznańskiego Wzgórza Świętego Wojciecha powstanie jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce. Realizacja upamiętnieni zwycięskie powstanie, ale miasto zyska w ten sposób także nową przestrzeń publiczną.

Legenda głosi, że miasteczko w XIII wieku założyli Flamandowie. Język przetrwał dzięki zasadzie zakł

We wtorek w Sejmie ruszą prace nad nadaniem statusu języka regionalnego językowi wilamowskiemu, który przetrwał kilka stuleci w Wilamowicach w woj. śląskim.

Biznes apeluje do rządu o wprowadzenie ulgi na ESG

Nowe przepisy dotyczące raportowania niefinansowego to duże wyzwanie. Czy firmy mogą liczyć na wsparcie?

Należy unikać mięsa i wędlin pochodzącego z nieznanego źródła i przechowywanego w złych warunkach

Mięso przechowywane w nieodpowiednich warunkach może prowadzić do ostrych zatruć pokarmowych.

Masz aktywną subskrypcję? Zaloguj się lub wypróbuj za darmo wydanie testowe.

nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas

art 15 ag ustawy o policji

 • Przejdź do menu głównego
 • Przejdź do treści
 • Przejdź do wyszukiwarki
 • Mapa strony

Notyfikacja 2022/461/DK - X00M (ustawa o sprzedaży podtlenku azotu i obrocie nim na rynku konsumenckim - pojemniki z podtlenkiem azotu) - Notyfikacje i Wyroki TSUE - Policja.pl

 • Otwórz wyszukiwarkę

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka zaawansowana

Biuro Prawne

Rozmiar czcionki

Notyfikacja 2022/461/DK - X00M (ustawa o sprzedaży podtlenku azotu i obrocie nim na rynku konsumenckim - pojemniki z podtlenkiem azotu)

Tekst projektu i formularz notyfikacyjny dostępne w bazie TRIS:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/

Termin udzielenia odpowiedzi: do dnia 13 września br.

Numer sprawy: Kpl-7981/22

fbpixel

Poszukiwany poszedł na policję zapytać, dlaczego się do niego dobijano. Trafił do więzienia

Policja z zatrzymanym mężczyzną

Policja poinformowała o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu doszło w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach. Na komendę zgłosił się poszukiwany mężczyzna, pytając, dlaczego wcześniej policjanci dobijali się do niego do domu.

Poszedł na komendę zapytać, dlaczego policja go odwiedziła. „Zdziwił się, że jest poszukiwany”

Sprawę opisuje sierż. sztab. Agnieszka Jachimek oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach.

– Do siedziby stróżów prawa zgłosił się 28-latek, który chciał dowiedzieć się, dlaczego funkcjonariusze szukali go w domu. Jak się okazało, pabianiczanin był poszukiwany do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności – przekazała policjantka w komunikacie prasowym.

Do zdarzenia doszło w czwartek 15 lutego tuż po godzinie 22.00. 28-latek przyszedł na komendę, informując, że szukał go ktoś z tutejszej jednostki.

– Mężczyzna, w rozmowie z dyżurnym stwierdził, że w ostatnim czasie dwukrotnie odwiedzali go mundurowi, jednakże nie mogli go zastać, gdyż był w pracy. Ciekawy powodu tych wizyt przyszedł do siedziby pabianickich policjantów, by ustalić skąd wynika zainteresowanie organów ścigania jego osobą. Zdziwił się, gdy okazało się, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Pabianicach do odbycia kary pozbawienia wolności – opisuje sierż. sztab. Jachimek.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do wyznaczonego aresztu śledczego. Spędzi tam najbliższe 5 miesięcy.

Czytaj też: Śmiertelne zatrucie mięsem w Nowej Dębie. Policja zatrzymała dwie osoby Czytaj też: Skandal we Wrocławiu. Policjanci mieli wykorzystać bezdomnego w celu poprawy statystyk

Polecane artykuły

Przez 5 lat mieszkał za darmo w hotelu. wykorzystał mało znaną lukę prawną, marcin prokop został okradziony. policja odmówiła mu pomocy, kierowca najpierw próbował uciekać, później kłamał. zamiast śmieci wiózł papierosy, podwyżki dla milionów polaków. zacznie się w marcu, protest rolników. ponad sto blokad. rolnicy wyjdą we wtorek na drogi w całej polsce, nowa dęba. zmarła osoba, która zjadła galaretę z targowiska. małżeństwo usłyszało zarzuty, sebastian u. usłyszał zarzuty. to efekt sytuacji związanej z ewą swobodą, makabra w bieczu. wnuczka zabiła 94-letnią babcię., rosjanin ukradł śmigłowiec mi-8 i uciekł do ukrainy. jego ciało znaleziono w hiszpanii, gdzie jest ciało nawalnego nocny konwój wskazuje jedną z możliwości, stypendium 1000 zł dla studenta. jest deklaracja ministra, poseł po: nie zbudujemy cpk tylko dlatego, że chcemy być „dumnym polskim narodem z wielkim lotniskiem”, dwa nowe warianty hybrydowej porsche panamery w polsce, wybory samorządowe 2024. przemysław wipler wystartuje w wyborach na prezydenta warszawy, hiszpanie chwalą lewandowskiego. „zbliża się do najlepszej wersji siebie”, wakacje z biurem podróży coraz droższe. dzięki takiemu wyjazdowi oszczędzisz 30 proc..

Nasze Miasto

W Malborku kopciuchy znikają zbyt wolno, bo nie ma pieniędzy. Do końca sierpnia potrzeba kilkunastu milionów. Władze liczą na dofinansowanie

Zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązującą w regionie, do końca sierpnia trzeba zlikwidować wszystkie najgorsze piece. W Malborku tylko w miejskich budynkach jest ich ponad 1160, co ma kosztować ok. 15 mln zł. W kasie miasta nie ma na ten cel ani złotówki. Co teraz?

Wymiana starych pieców w mieszkaniach komunalnych to zadanie władz

Włodarze Malborka nie zamierzają iść w ślady rolników i wychodzić na ulice w proteście przeciw restrykcyjnym i kosztownym założeniom europejskiej polityki klimatycznej. W mieście już w połowie 2022 r. opisano potrzeby wymiany kopciuchów, czego wymaga od wszystkich właścicieli nieruchomości w regionie uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

Wówczas konieczność pilnej wymiany najgorszych źródeł ciepła w budynkach komunalnych wyceniono na ok. 15 mln zł . Czasu jest coraz mniej, bo zgodnie z obowiązującym na Pomorzu prawem, byle jakie piece muszą zniknąć do końca sierpnia tego roku, czyli przed nowym sezonem grzewczym .

W tegorocznym budżecie miasta nie zostały zabezpieczone żadne środki na ten cel. Jednak spółka miejska Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która zarządza budynkami komunalnymi, pozyskuje dofinansowania na wymianę pieców z funduszy zewnętrznych – tłumaczą malborscy urzędnicy. - W drugim kwartale zostanie podjęta decyzja co do możliwości finansowania zadania – deklarują.

Ale zegar tyka. Jak wyliczył magistrat, na wymianę wciąż czeka 1167 sztuk bezklasowych kotłów na paliwo stałe . Do tego doliczyć trzeba jeszcze piece w prywatnych nieruchomościach. A przecież główną ideą uchwały antysmogowej jest walka z trucicielami, bo im gorsze palenisko, tym łatwiej tam palić byle czym. Czujniki jakości powietrza rozmieszczone w różnych dzielnicach Malborka, zimą nie zawsze palą się na zielono. O porankach i wieczorami, czyli wówczas, gdy dorzuca się do pieców, pokazują, że dobrze nie jest.

Tymczasem w 2022 r., dzięki działaniom ZGKiM, zostało wymienionych zaledwie 56 pieców , co kosztowało 574 tys. zł , a w ubiegłym roku 84 piece za 860 tys. zł .

Kopciuchy znikną później? Malbork liczy na zmianę terminów, ale...

Władze zapewniają, że nie ma w tym złej woli. A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Szukamy wszystkich dostępnych miejsc, by te środki pozyskiwać – zapewnia Marek Charzewski, burmistrz Malborka .

Taką próbę miasto likwidacji kopciuchów w Śródmieściu miasto podjęło dwa lata temu, starając się pozyskać dofinansowanie jako ośrodek, które uzyskał status popegeerowskiego, bo w ramach rządowego Polskiego Ładu była pula ekstra.

Wybrano 8 budynków komunalnych , gdzie kotły i piece miały zastąpić przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wewnątrz kamienic. Miało to kosztować 1 970 000 zł . Ale zadanie zostało na papierze, bo pieniądze nie zostały przyznane.

Dlatego władze po cichu liczą na to, że władze regionu zmienią podejście do tematu. Czy faktycznie pojawiają się wnioski lokalnych władz samorządowych o odroczenie terminu? Czy w ogóle to wchodzi w grę?

W latach 2022-2023 kilka gmin postulowało o zmianę terminów wymiany urządzeń grzewczych wynikających z uchwał antysmogowych przyjętych dla województwa pomorskiego. Od początku Samorząd Województwa Pomorskiego stał na stanowisku, że nie ma możliwości zmiany tych terminów – przekazał nam Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego .

Ta twarda postawa wynika przede wszystkim z podjętych wcześniej przez władze regionu ustaleń i zobowiązań.

- Głównym argumentem były prowadzone w tamtym czasie negocjacje z Komisją Europejską dotyczące zatwierdzenia Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – tłumaczy Michał Piotrowski.

To daje z kolei widoki na pieniądze, których obecnie lokalne władze nie mają. Jednym z celów programu dla Pomorza, zatwierdzonego przez Komisję Europejską, jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

W tym również wymianę źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na źródła niskoemisyjne w:

 • wielorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach spółek komunalnych i jednostek budżetowych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne,
 • budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków należących do administracji rządowej i podległych jej organów i jednostek organizacyjnych.

Jak tłumaczą władze regionu, wsparcie bezzwrotne w odniesieniu do poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będzie udzielane z uwagi na interes publiczny zgodnie z następującymi warunkami:

 • warunkiem koniecznym jest posiadanie programów ochrony powietrza, zgodnych z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE oraz uchwał antysmogowych,
 • zobowiązanie niewprowadzania do tych aktów zmian niekorzystnych z punktu widzenia ochrony powietrza, w szczególności zmian polegających na łagodzeniu ograniczeń i zakazów, w szczególności w zakresie eksploatacji instalacji lub odroczeniu terminów wejścia w życie tych ograniczeń i zakazów.
W związku z powyższym, nie ma możliwości zmiany terminów przedmiotowych uchwał, gdyż wiązałoby się to z odebraniem jednostkom samorządu terytorialnego możliwości korzystania ze środków unijnych w postaci wsparcia bezzwrotnego – podkreśla Michał Piotrowski.

Uchwała antysmogowa przewiduje kary

Jesienią będzie można skontrolować mieszkanie czy dom, w którym - zgodnie z deklaracją złożoną w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - był kopciuch i nałożyć karę, jeśli we wrześniu czy październiku ktoś takie palenisko rozpali. To, pewnie jak do tej pory, zadanie dla strażników miejskich.

A kto będzie miał uprawnienia do kontroli mieszkań komunalnych i kto będzie odpowiadał za to, że stare piece nie zniknęły przed kolejnym sezonem grzewczym? Czy autorzy uchwały Sejmiku brali to pod uwagę? Okazuje się, że tak. Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałami antysmogowymi będą prowadzić w szczególności:

 • wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • straże miejskie i gminne, na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych;
 • Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
 • Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Może więc się okazać, że i miastu się nie upiecze, jeśli nie podejmie żadnych kroków, by zadbać o jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy. Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska, „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Jesteśmy na Google News . Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

W Malborku kopciuchy znikają zbyt wolno, bo nie ma pieniędzy. Do końca sierpnia potrzeba kilkunastu milionów. Władze liczą na dofinansowanie

IMAGES

 1. Prawo i procedury

  art 15 ag ustawy o policji

 2. ustawa o policji art 15 Zatrzymanie Co powinieneś wiedzieć ? ⚖

  art 15 ag ustawy o policji

 3. Artykuł 15 ustawy o Policji

  art 15 ag ustawy o policji

 4. Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie art. 15a

  art 15 ag ustawy o policji

 5. Przede wszystkim uznaje się, że zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt

  art 15 ag ustawy o policji

 6. Art 15 podatek-od-spadkow-i-darowizn

  art 15 ag ustawy o policji

COMMENTS

 1. Art. 15. policja

  15. policja - Ustawa o Policji - 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo: 1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych ...

 2. Nowość Art. 15.

  Art. 15. [Uprawnienia policjantów] Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne. Osoba zatrzymana, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być okazywana, fotografowana lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób.

 3. Art 15 policja

  Prawo Ustawa o Policji art. 15. Art. 15. 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo: 1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

 4. [Zatrzymanie sprawców przemocy domowej]

  Nowość Art. 15a. - [Zatrzymanie sprawców przemocy domowej] - Policja. Pełna treść Dziennik Ustaw Dz.U.2024.145 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 6 lutego 2024 r. Art. 15a. [Zatrzymanie sprawców przemocy domowej] 1.

 5. PDF USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

  USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Utworzenie i zadania Policji] 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 1a.

 6. Art. 15a. policja

  Policjant ma prawo zatrzymania, w trybie określonym w art. 15 uprawnienia policjantów w trakcie wykonywania czynności służbowych, osoby stosującej przemoc domową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535 i 1606), zwanej dalej ...

 7. Artykuł 15 ustawy o Policji

  Artykuł 15 ustawy o Policji, czyli uprawnienia do legitymowania i zatrzymania przez policjanta. O czym jeszcze ten zapis? By Gabriel Kowalczyk 22 kwietnia, 2022 Działania administracyjno-porządkowe wymagają od funkcjonariuszy wylegitymowania obywateli.

 8. Kierunki zmian ustawowych uprawnień Policji

  Zmiany w art. 15 ustawy o Policji Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 14 grudnia 2017 r. o sygn. akt K 17/14 orzekł niezgodność z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP między innymi art. 219 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r.

 9. Art. 15aaa. Zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania i zakaz wstępu

  Art. 15aaa Ustawa o Policji. 1. Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc domową w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby doznającej tej przemocy, ...

 10. Dz.U.2024.145 t.j.

  Nowość Art. 15aa. - [Uprawnienie do wydania określonych nakazów i zakazów wobec osoby stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą domową] - Policja. Pełna treść Dziennik Ustaw Dz.U.2024.145 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 6 lutego 2024 r. Art. 15aa.

 11. Projekt ustawy w sprawie zmian w art. 15a został opublikowany na

  Do postępowań wszczętych i nie zakończonych dotyczących ustalenia prawa do emerytury policyjnej, prowadzonych na podstawie art. 15a ustawy zaopatrzeniowej, stosowane będą przepisy w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów ...

 12. Art 15 zaopatrzenie-emerytalne-funkcjonariuszy-policji-abw-agencji-wyw

  15. Art. 15. 1. Emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed. dniem 2 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta. o: 1) 2,6% podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok tej służby; 2) 2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających.

 13. ustawa o policji art 15 Zatrzymanie Co powinieneś wiedzieć ? ⚖

  ustawa o policji art 15 Jednym z uprawnień Policji jest prawo: „zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw " ( art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji).

 14. Art. 15ab. Czynności Policji po powzięciu informacji o stosowaniu

  Art. 15ab. Czynności Policji po powzięciu informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 1. Policjant wydaje nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu: 1) podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub

 15. Mundurowa ustawa emerytalna zmieniona. Prezydent podpisał nowelę w

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli publikacji w Dzienniku Ustaw, to jednak jedynie formalność, zatem wydaje się, że prezydencki podpis kończy legislacyjną ścieżkę zmian w art. 15a. Inna kwestią jest to, czy wprowadzone zmiany satysfakcjonują środowisko które stanie się ich beneficjentem.

 16. Art. 15.

  Dziennik Ustaw Dz.U.2024.37 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 11 stycznia 2024 r. do: 14 lutego 2024 r. Art. 15. - [Podległość procesowa Policji i innych. ... Czy art. 15 ust. 1 pkt 7 ustawy o Policji jest wystarczającą podstawą prawną do żądania przez organ udostępnienia przez spółkę danych jej klientów będących osobami ...

 17. Przełomowa kasacja od głośnego wyroku w sprawie Pegasusa

  Sąd stwierdza, że „ posłużenie się oprogramowaniem szpiegowskim nie może być uznane za zgodny z ustawą, legalny sposób ich pozyskania. Przepis art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o CBA ogólnie ...

 18. Notyfikacja 2022/461/DK

  O Policji. Kierownictwo . Komendanci ; Komendanci Główni Policji od 1990 roku ; Komenda Główna Policji . Struktura KGP ; Zakres działania ; Dostępność KGP ; ... Notyfikacja 2022/461/DK - X00M (ustawa o sprzedaży podtlenku azotu i obrocie nim na rynku konsumenckim - pojemniki z podtlenkiem azotu) Linki:

 19. PDF 103430-2024

  zakładów albo o zatwierdzeniu zakładu wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1753 z późn. zm.). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz. 6.

 20. Poszukiwany poszedł na komendę zapytać, dlaczego szuka go policja

  Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost" na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze ...

 21. Firma Microsoft dba o Twoją prywatność

  Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji; Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ...